man.jpg
CRW_4475.jpg
innov.jpg
IMG_0925.jpg
CRW_4604.jpg
Outdoormeeting.jpg
man.jpg

Om oss


SCROLL DOWN

Om oss


Vi på Igeia Health Labs tror på kraften i att förebygga ohälsa och arbetar i alla våra uppdrag med att skapa förbättrade förutsättningar för hälsa.

Vi är specialiserade på att genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt, en optimal kombination av nya och beprövade metoder och med hjälp av den senaste tekniken förbättra förutsättningarna för hälsa. Vi arbetar med strategisk rådgivning och individ- och gruppcentrerade lösningar eftersom vi vet att det oftast både krävs strukturella förändringar och lösningar som gör skillnad för individer och grupper om vi ska kunna skapa mätbara resultat.

Våra kunder är företag som vill arbeta mer strategiskt med hälsa för sin personal och aktörer som vill anlägga ett hälsoperspektiv på sina produkter och tjänster. Vi vänder oss till både individ och grupp eftersom vi vet att hälsa inte är en isolerad företeelse utan något som rör alla delar av våra liv.   

Enligt den grekiska och romerska mytologin är Igeia dotter till Asklepios, läkekonstens gud. Igeia är hälsans gudinna. Hon är associerad med förebyggande av sjukdom och bibehållen god hälsa. Vår enkla vision är att skapa fler friska år för både samhälle och individ.

CRW_4475.jpg

Våra tjänster


Våra tjänster


Strategisk rådgivning

IHL erbjuder strategisk rådgivning och individcentrerade lösningar för en modern och individanpassad hälsosam livsstil. Våra konsulter har lång erfarenhet av arbete med både offentliga och privata aktörer.

Vi erbjuder stöd till både små och stora företag och dess anställda.

Grupp- och individcentrerade lösningar

Våra grupp- och individcentrerade lösningar  riktar sig till alla sektorer i samhället och har utvecklats i tvärprofessionell samverkan för att på olika sätt lösa en av de mest prioriterade hälsorelaterade frågor samhället står inför, hur vi förebygger ohälsa.

Våra grupp- och individcentrerade lösningar ser olika ut beroende på uppdrag. Gemensamt för dem är att vi utgår från en population eller en hälsoutmaning och sedan skapar anpassat stöd för både individer, dess anhöriga och för hela grupper.

Vi utgår från att med både beteendevetenskap, ekonomi, den senaste tekniken och de strukturer som omger grupper och individer skapa de bästa förutsättningarna för hälsa och beteendeförändring.

innov.jpg

Innovation, utveckling & design


Innovation, utveckling & design


Trots att mycket är gjort inom det medicinska området för att hjälpa oss alla att leva hälsosamma liv, finns det fortfarande oändligt kvar att utveckla.  

Av denna anledning arbetar vi ständigt med utveckling inom området primärprevention. Vi gör detta med hjälp av både innovations- och designprinciper som vi applicerar i miljöer där de tidigare inte nyttjats. Det kan handla om att designa samverkansformer eller beteendestöd för en hälsosam livsstil. Det kan också handla om att ta fram nya modeller för datahantering eller anpassa beteendestöd efter nya tekniska förutsättningar. 

Vi har lång erfarenhet av arbete med design- och innovationsmetoder anpassade för hälsa och driver idag ett par innovations- och utvecklingsprojekt.

INNOVATIVA LÖSNINGAR PÅ JOBBET

Vi arbetar i ett par projekt just nu där målet är att främja hälsa på arbetsplatser utifrån olika innovativa lösningar. Fokus ligger på att minska stress och ohälsa för anställda utifrån varje arbetsplats unika förutsättningar. 

 

 

○ Elastiska hem

Hemmet är en av de mest centrala platserna när det kommer till hälsa. Tillsammans med arbetsplatsen är det den plats där vi spenderar mest tid i våra liv. I dessa byggda miljöer finns det en stor potential att skapa verktyg och modeller för att påverka våra  vanor. Projektet Elastiska hem är ett Vinnova finansierat projekt där Igeia medverkar som projektpart för att förändra och förbättra hälsobeteende med boendet som utgångspunkt. Läs mer om projektet här.

IMG_0925.jpg

Hälsans paradigm


Hälsans paradigm


Vi befinner oss just nu i en förändring som kan kallas för ett Gutenbergskt skifte, ett skifte där allt fler inser att vi inte bara KAN fortsätta bedriva hälsovård som vi alltid har gjort utan måste arbeta på nya sätt för att skapa hållbarhet för både individ och system

Den stora utmaningen för framtidens hälso- och sjukvård är inte hur man kan engagera patienter utan hur man når den friska individen och hur vi alla kan hjälpas åt för att hålla oss friska och skapa fler friska år under vår livstid.

För att arbeta effektivare med prevention krävs en stor bredd av kompetenser. En av de viktigaste är förståelse för hur system och strukturer för hälsa ser ut. Detta gäller både i ett mikro- och ett makroperspektiv. Det gäller att förstå vad som får en individ att ändra sitt beteende och samtidigt förstå vilka strukturella förändringar som måste göras för att stödja individen.

Igeia Health Labs har lång erfarenhet av både beteendevetenskap, medicin och ekonomi. Dessutom har vi arbetat med en rad organisationer som alla på olika sätt utgör nyckelaktörer avseende hälsa.

TEKNIK

En stark drivkraft i detta hälsoparadigm är ny teknik. Det finns flera aspekter på detta: mobila enheter, nya applikationer för hantering av data och genetisk information har snabbt öppnat upp hälsomarknaden och hur vi ser på hälsostyrning.

Vi på Igeia Health Labs arbetar med detta eftersom vi vet att framtiden handlar om att förebygga sjukdom och vi drivs av att använda våra insikter och kunskaper tillsammans med andra för att skapa en bättre och mer hållbar värld.

°Beteende


°Beteende


ALLT BÖRJAR OCH SLUTAR MED OSS OCH VÅRT DAGLIGA LIV

Hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kroniska luftvägssjukdomar och diabetes är världens vanligaste dödsorsaker. Mer än 36 miljoner människor dör årligen av dessa sjukdomar (63% av de globala dödsfallen). Så mycket som 80% av alla hjärtsjukdomar, stroke och typ 2-diabetes och minst en tredjedel av alla cancerfall kan undvikas genom livsstilsförändringar. De viktigaste riskbeteendena är väl kända: ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, tobak, skadligt bruk av alkohol och, framför allt, de sociala bestämningsfaktorerna för dessa riskfaktorer.

Att förstå individen och samhället och kopplingen däremellan är centralt i arbetet med beteendeförändringar på hälsoområdet. Vår utgångspunkt är principen att individ- och gruppcentrerade metoder kräver en viss uppsättning beteenden. Igeia Health Labs utgår från tre systematiska punkter i vårt arbete:

° Identifiera relevanta beteenden för en grupp eller för en enskild

° Förstå drivkrafterna bakom dessa beteenden

° Föreslå evidensbaserade metoder för att underlätta förändring eller förstärkning av dessa beteenden

På Igeia Health Labs har vi lång erfarenhet av beteendeförändringsarbete, både ur ett hälsoperspektiv och från organisatoriskt förändringsarbete.

CRW_4604.jpg

Igeia för företag


 

 

Igeia för företag


 

 

Hälsa är inte bara en personlig angelägenhet, på ett företag utgör den även en gemensam resurs och är en ledningsfråga.

Vi mäter, förbättrar och kvalitetssäkrar företags och organisationers hälsoläge. Detta utgör en bra grund för att skapa ökat välmående, högre produktivitet samt sänkta kostnader för ohälsa.

Vi erbjuder företag avancerad rådgivning kring hälsostrategier och har även möjlighet att erbjuda implemeteringsstöd i alla delar av ert hälsoarbete. Vi arbetar med hela kedjan från analys och strategiskt stöd på organisationsnivå till stöd och coachning för anställda.

VI ERBJUDER:

° Omstrukturering av hälsoinvesteringar (företagshälsovård, försäkringar och      friskvårdslösningar)

° Interventioner på gruppnivå

° Interventioner och coachning på individnivå

° Tekniska plattformar för health management

° Hälsoekonomiska analyser

° Hälsorevisioner

° Digital hälsoscreening

 

 

Vi har kompetens och möjlighet att erbjuda företag omfattande stöd för att skapa hälsostrategier som ger mätbara resultat snabbt och arbetar med erfarna hälsocoacher i våra interventionsprogram. De interventionsprogram vi erbjuder är baserade på kliniskt evidensbaserade modeller som visat mycket goda resultat.

Kontakta oss gärna för att få höra mer om hur vi kan hjälpa ert företag. 

 

 
Outdoormeeting.jpg

Korta uppdrag


Korta uppdrag


Ibland behövs snabba lösningar som gör skillnad direkt

Det kan handla om att skapa särskilda arrangemang med hälsotema, inspirationsföreläsningar, att se över friskvårdsprogram eller genomföra andra punktinsatser som bidrar till att stärka en organisationskultur som främjar hälsa. Vi hjälper företag och organisationer med detta. Vi gör det för att vi har stor kompetens på området och vet värdet av att bygga starka kulturer för hälsa och för att vi vet att hälsa ibland kan kännas krångligt att prioritera. Vi tror att det av denna anledning är bättre att göra någonting än ingenting.

Vi kan hjälpa ert företag med enkla och snabba lösningar genom:

° Chefs- och ledarskapsutbildningar

° Coachning

° Inspirationsföreläsningar om hälsa

° Hälsotema till konferenser

° Aktiveringsprogram för grupper